เลือกดูจากรายการ


5-5948-1487561228.pdf

คู่มือการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล…

Position: 244 (136 views)

คู่มือการให้การปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม.pdf

คู่มือการให้การปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (ฉบับปรับปรุง)

สาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั้นมีหลากหลาย ส่วนมากเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน…

Position: 183 (215 views)

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน.pdf

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน

กรมสุขภาพจิตเห็นความสำคัญของการสร้างความสุขให้คนวัยทำงาน จึงพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน…

Position: 151 (232 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X