คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

Dublin Core

Description

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

Publisher

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Table Of Contents

1. ผลของโปรแกรมให้คาปรึกษาแบบกลุ่มอัตถิภาวะนิยมต่อภาระการดูแลผู้ดูแลในผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ
โดย ดุษฎี อุดมอิทธิพงศ์, พิชญา ชาญนคร

2. ปัจจัยทานายการกลับมารักษาซ้าของผู้ป่วยจิตเภทโดยเทคนิคเหมืองข้อมูล
โดย จงรัตน์ สุวัฒนปรีดา, วัฒนาภรณ์ พิบูลอาลักษณ์, กฤตนัย แก้วยศ, สิริวัฒน์ สุวัฒนปรีดา

3. ผลลัพธ์ของโปรแกรมการบาบัดรักษาแบบโรงพยาบาลกลางวันในผู้ป่วยจิตเวช : การศึกษา 3 ปีย้อนหลัง
โดย นรวีร์ พุ่มจันทร์, กฤตนัย แก้วยศ, อรภรณ์ สวนชัง

4. การปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินปัญหาพฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล
โดย อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, ประเสริฐ จุฑา

5. การบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลกลางวัน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
โดย นรวีร์ พุ่มจันทร์, ธีระ ลีลานันทกิจ, กฤตนัย แก้วยศ, พนมพร พุ่มจันทร์

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 338 (878 views)