คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับการดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน กรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Dublin Core

Description

คู่มือนี้พัฒนาขึ้นภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากสถานการณ์ COVID-19 กรมสุขภาพจิตตระหนักถึงผลกระทบด้านสุขภาพจิตที่เกิดจากการสูญเสียในครั้งนี้ จึงได้มีการหารือแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยและญาติ รวมถึงระบบการจัดการดูแลตั้งแต่เริ่มเจ็บป่วย ตลอดไปจนถึงการสูญเสีย และการเชื่อมโยงแบบบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานเรื่อง Palliative care อาทิเช่น กรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย เป็นต้น

Publisher

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 655 (425 views)