Browse Items (2 total)

  • Tags: วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย

17126-6084-PB.pdf
วารสารจิตวิทยาคลินิกไทยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางจิตวิทยาคลินิก จิตบำบัด การวัดการทดสอบทางจิตวิทยาที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆ และเกี่ยวข้องกับสหวิทยาการอื่นๆ เช่น จิตวิทยาสาขาอื่นๆ จิตเวชศาสตร์ ประสาทจิตวิทยา นิติจิตวิทยา…

16838-5892-PB.pdf
วารสารจิตวิทยาคลินิกไทยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางจิตวิทยาคลินิก จิตบำบัด การวัดการทดสอบทางจิตวิทยาที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆ และเกี่ยวข้องกับสหวิทยาการอื่นๆ เช่น จิตวิทยาสาขาอื่นๆ จิตเวชศาสตร์ ประสาทจิตวิทยา นิติจิตวิทยา…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2