คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

Dublin Core

Description

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Table Of Contents

1. ความเครียดระหว่างการเรียนออนไลน์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย พรนภา พัฒนวิทยากุล, ธนภรณ์ ตั้งศิลาถาวร, พัทธ์พิชญา พิชญวณิชย์, ศณธร โกมลมณี, กฤตยชญ์ อนวัชพงศ์, วทัญญู เลิศวัชรโสภากุล, บังอรศรี จินดาวงค์, ปร.ด., ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ, ปร.ด.

2. ผลของโปรแกรมสติบำบัดต่อภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
โดย วิภาวี เผ่ากันทรากร, ปร.ด., นภา จิรัฐจินตนา, พย.ม.

3. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมทำร้ายตนเองแบบไม่เจตนาให้เสียชีวิตในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล ในรอบ 12 เดือน
โดย ชมพูนุท กาบคำบา, พย.ม., เนตรชนก แก้วจันทา, ปร.ด., สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, ปร.ด.

4. ความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกสติและสติสนทนาในองค์กรกับระดับสติ ความสามารถในการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม
โดย ภาวิณี เพชรสว่าง, บธ.ด., สมิตรา พรวัฒนเวทย์, ส.ม.

5. ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนหลังเหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียน
โดย วรรณพักตร์ วิวัฒนวงศา, พ.บ.

6. การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมอบรมออนไลน์โดยอิงแนวปฏิบัติโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น สำหรับแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 10
โดย วิรีย์อร จูมพระบุตร, พ.บ., เกษราภรณ์ เคนบุปผา, ปร.ด., สาวิตรี พละบุตร, พย.ม.

7. การเข้าถึงบริการและความพร้อมการจัดบริการสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราของระบบบริการสาธารณสุข
โดย บุญศิริ จันศิริมงคล, พ.บ., พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, พ.บ., สุนันท์ จำรูญสวัสดิ์, พย.ม., โสฬวรรณ อินทสิทธิ์, ศศ.ด.

8. ภาวะเต้านมโตในผู้ชายที่เกิดจากยา sertraline ในผู้สูงอายุ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
โดย ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ, พ.บ., นที วีรวรรณ, พ.บ.

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 321 (861 views)