คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

Dublin Core

Description

วารสารจิตวิทยาคลินิกไทยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางจิตวิทยาคลินิก จิตบำบัด การวัดการทดสอบทางจิตวิทยาที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆ และเกี่ยวข้องกับสหวิทยาการอื่นๆ เช่น จิตวิทยาสาขาอื่นๆ จิตเวชศาสตร์ ประสาทจิตวิทยา นิติจิตวิทยา และศาสตร์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยา แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย

Publisher

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Date

Format

Language

Table Of Contents

1. ความเครียด การจัดการความเครียดกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ฯ
โดย กมลวรรณ รอถ้า, ทิพย์วัลย์ สุรินยา

2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนและความกังวลต่อภาวะวิกฤตวัยกลางคนในคนวัยทำงาน โดยมีความเพียรเป็นตัวแปรส่งผ่านและตัวแปรกำกับ
โดย ปเนต ผู้กฤตยาตาม, ธนยศ สุมาลย์โรจน, มนัญญา โพธิมา, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

3. การพัฒนาและนำเทคโนโลยีสุขภาพจิตการเสริมสร้างพลังใจไปใช้ในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย ภัคนพิน กิตติรักษานนท์, พาสนา คุณสนธิวัฒน์, ศรัณยพิชญ อักษร, ธิดารัตน์ ทิพโชติ

4. คุณลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ: การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ
โดย มานิกา วิเศษสาธร, ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง, รพีกรณ์ เปี่ยมพืช, นพรัตน์ ศรีเจริญ

5. ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของ NEO-Personality Inventory-3 ฉบับภาษาไทย: กรณีศึกษานำร่อง
โดย จารุวรรณ สกุลคู, บุรชัย อัศวทวีบุญ

6. การวิเคราะห์ทักษะของนักจิตวิทยาในศตวรรษที่ 21 ที่จำแนกภาวะการมีงานทำที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา ของบัณฑิตสาขาจิตวิทยาฯ
โดย วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 225 (1080 views)