Browse Items (3 total)

  • Tags: แนวทางการดูแล

03.pdf
ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ภาครัฐจึงได้กำหนดมาตรการควบคุมโรคและการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สถานการณ์การระบาดดีขึ้นตามลำดับ และอยู่ในระดับการควบคุมได้ด้วยการเฝ้าระวัง…

จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังอย่างไร.ให้อย.pdf
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีเหตุการณ์ก่อความรุนแรงสะเทือนขวัญซึ่งพบได้ตามสื่อต่าง ๆ ความรุนแรงที่เกิดกับครอบครัว หรือกับประชาชนทั่วไป ส่วนหนึ่งของผู้ก่อเหตุพบว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงจากปัญหาการก่อความรุนแรง ร้อยละ 4.1 พบว่าร้อยละ 20…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2