คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ยิง

ความจริงเกี่ยวกับการยิงกันในโรงเรียน.pdf
เหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนเป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นน้อยมาก ในสหรัฐอเมริกาที่มีเหตุการณ์ school shooting มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก พบว่าน้อยกว่า 2% ของการเสียชีวิตของเยาวชนเกิดจากการยิงกันในโรงเรียน แต่สำหรับในประเทศไทยแล้ว…

Position: 600 (219 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2