Browse Items (4 total)

  • Tags: ฆ่าตัวตาย

Capture.JPG
1.อะไรคือสัญญาณเสี่ยงฆ่าตัวตายบนโลกออนไลน์
2.ถ้าเรามีความคิดไม่อยากอยู่แล้ว ทำอย่างไรดี ?
3.ศิลปินค่าย Tero Music
4.Copycat Suicide คืออะไร?
5. ศิลปินค่าย Tero Music
6.โรคซึมเศร้ากับการฆ่าตัวตาย เกี่ยวกันไหม?
7.ศิลปินค่าย Tero…

merged.pdf
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ ของครอบครัวกับการพยายามฆ่าตัวตาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื,อศึกษาปัจจัยทางด้านครอบครัวที,มีผลต่อการพยายามฆ่าตัวตายของประชาชนจังหวัดตรัง เกี่ยวกับ…

1647247603344.pdf
คลิปเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก เผยแพร่ทาง TikTok ประกอบด้วย

-5วิธีสร้างความหวังและพลังใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
-วิธีสังเกตตัวเองว่ามีความสิ้นหวังหรือไม่
-create kindess

แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า.pdf
คู่มือฉบับนี้ เป็นคู่มือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ปี 2560 ประกอบด้วยแบบคัดกรองและแบบประเมินโรคซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ประเมินตนเองดูได้…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2