Browse Items (2 total)

  • Tags: TikTok

1647313043599 (1).pdf
บทสัมภาษณ์ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก เผยแพร่ทาง Tiktok เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยสามารถสังเกตได้จากสัญญาณเสี่ยงในการฆ่าตัวตายสัญญาณเสี่ยงการฆ่าตัวตาย เช่น ประสบปัญหาขีวิต ใช้สุราหรือยาเสพติด…

1647247603344.pdf
คลิปเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก เผยแพร่ทาง TikTok ประกอบด้วย

-5วิธีสร้างความหวังและพลังใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
-วิธีสังเกตตัวเองว่ามีความสิ้นหวังหรือไม่
-create kindess
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2