มาตราฐานการปฏิบัติงานสำหรับนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช

Dublin Core

Description

นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช เป็นหนึ่งในทีมสหวิชาชีพและเป็นสายงานหลักในการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชในกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องร่วมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพจิตของประเทศ ซึ่งปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทย โดยพบว่าประชากร 1 ใน 5 ของประเทศ มีปัญหาสุขภาพจิตที่อาจก่อให้เกิดความพิการและสูญเสียปีสุขภาวะ นอกจากนี้ปัญหาสุขภาพจิตยังส่งผลกระทบต่อ สุขภาพและการดำรงชีวิตของคนในครอบครัว ผู้ดูแลและคนในสังคม

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2021-03-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking