Browse Items (155 total)

  • Rights Holder is exactly " กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข"

การฟื้นฟูจิตใจหลังภัยน้ำท่วม (กรมสุขภาพจิ.pdf
ปีพุทธศักราช 2554 แทบทุกพื้นที่ของประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยนํ้าท่วมซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ทรัพย์สิน สุขภาพทั้งกายและใจของประชาชน

ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดทำเอกสารเรื่อง “ผนึกกำลังร่วมใจ สู้ภัยนํ้าท่วม”…

Capture.JPG
1.อะไรคือสัญญาณเสี่ยงฆ่าตัวตายบนโลกออนไลน์
2.ถ้าเรามีความคิดไม่อยากอยู่แล้ว ทำอย่างไรดี ?
3.ศิลปินค่าย Tero Music
4.Copycat Suicide คืออะไร?
5. ศิลปินค่าย Tero Music
6.โรคซึมเศร้ากับการฆ่าตัวตาย เกี่ยวกันไหม?
7.ศิลปินค่าย Tero…

คู่มือตัวชี้วัด ปี 2565 (ฉบับปรับปรุง).pdf
การประเมินผลในครึ่งแรกของปีงบประมาณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมสุขภาพจิตได้มบทวนสถานะการดำเนินงานของตัวชี้วัดในรอบครึ่งปีงบประมาณ ปีะกอบกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้…

1650270654207 (1).pdf
video ความกลัวที่เกิดจากโควิด มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความกลัวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คู่มือการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ.pdf
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ อึด ฮึด สู้ คนเราทุกคนย่อมมีโอกาสพบกับเหตุการณ์รุนแรงที่มากระทบทั้งร่างกาย จิตใจ ทำให้เกิดความทุกข์ใจ ไม่สบายใจซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเกิดขึ้นชั่วคราว แค่ผลกระทบจิตใจคงอยู่นานหรือหายไปอย่างรวดเร็ว…

แผ่นพับรักรู้.pdf
แผ่นพับ เสริมสร้างวัคซีนใจระดับครอบครัว"รักรู้ Together" มีเนื้อหาประกอบไปด้วย 3 พลัง สร้างวัคซีนครอบครัว ประกอบไปด้วย พลังบวก พลังหยืดหยุ่น พลังร่วมมือ

Roll Up สุข 5 มิติ (1).pdf
infographic วิธีส่งเสริมให้เกิดความสุข 5 มิติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีสร้างความสุขประกอบไปด้วย

สุขสบาย
สุขสนุก
สุขสง่า
สุขสว่าง
สุขสงบ

1077675.pdf
infographic การดูแลทางสังคมใจิตใจผู้สูงอายุติดบ้าน (4ส.) มีเนื้อหาประกอบด้วย

ส.สังเกตดูแลใจอย่างองค์รวม
ส.ใส่ใจเข้าใจปัญหา
ส.เสริมสร้างดูแลใจ
ส.ส่งต่อเชื่อมโยง
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2