คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: นิติจิตเวช

90.pdf
วีดีทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ การ์ตูน Animation 2D เรื่อง "กระบวนการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช" กระบวนการแรกรับเข้าสู่โรงพยาบาล จำหน่ายผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจและผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต…

Position: 1007 (363 views)

1646618409249-converted.pdf
การพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช พยาบาลต้องมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องโรคทางจิตเวช และความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนิติจิตเวชเป็นอย่างดีจึงจะสามารถให้การพยาบาลได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านจิตใจ และสังคม…

Position: 1029 (359 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2