คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

เครียด...คลายเครียด

Dublin Core

Description

การเสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี เป็นพันธกิจสำคัญของกรมสุขภาพจิต และงานสุขภาพจิตจะก้าวหน้าไปเพียงใด แต่การส่งเสริมป้องกันให้ประชาชนปลอดภัยจากความเครียด เป็นภารกิจที่กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญมาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะผลของความเครียดทำให้บุคคลไม่มีความสุข ไม่มีความสบายใจ ทำให้เกิดโรคต่างๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมอย่างที่คาดไม่ถึง รวมทั้งเป็นเหตุชักจูงให้บุคคลปรับตัวในทางที่ผิด บางคนหาทางระบายความเครียดด้วยเหล้าและบุหรี่ ติดสารเสพติด หลายคนหมกมุ่นอยู่กับการพนัน และบางรายมีการกระทำก้าวร้าวรุนแรง เป็นต้น จากความเชื่อมโยงระหว่างความเครียดกับปัญหาการติดสารเสพติด และปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ดังกล่าว กรมสุขภาพจิตในฐานะอีกบทบาทหนึ่ง คือ การทำหน้าที่เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจึงได้ปรับปรุงคู่มือคลายเครียด ที่กรมสุขภาพจิตได้จัดพิมพ์และเผยแพร่มาก่อนหน้านี้ ให้มีเนื้อหารูปเล่มทันสมัยน่าอ่าน เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนวัยรุ่น สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง

Publisher

โครงการ TO BE NUMBER ONE

Date

Format

Language

Table Of Contents

ความเครียดคืออะไร ...7
ความเครียดเกิดจากอะไร ...9
การจัดการกับความเครียด ...11
การสําารวจความเครียดของตนเอง ...13
แบบประเมินวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง ...14
แก้ปัญหาได้ก็หายเครียด ...19
คิดอย่างไรไม่ให้เครียด ...23
การผ่อนคลายความเครียดแบบทั่วๆ ไป ...27
เทคนิคเฉพาะในการคลายเครียด ...31
โครงการ TO BE NUMBER ONE ...48
(ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี)

Date Created

2022-03-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

52 หน้า
1 ไฟล์

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 53 (3261 views)