คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว

6.JPG

Dublin Core

Description

คู่มือการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัวฉบับนี้ เป็นแนวทางให้วัยรุ่นสามารถสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ รวมทั้งเข้าใจว่าตนเองต้องการสื่อสารอะไร ควรสื่ออย่างไร และสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่สำาคัญยังช่วยให้เข้าใจในความคิดความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครอง มีเทคนิคในการสื่อสารเรียนรู้การใช้คำาพูดที่พ่อแม่ผู้ปกครองอยากฟัง รู้ว่าประเด็นใดที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งวิธีการระงับอารมณ์ สามารถนำาไปปรับใช้ในการพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อบอกความคิด ความต้องการให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจหรือยอมรับในสิ่งที่พูด และหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งภายในครอบครัว สามารถอยู่ร่วมกันด้วยสัมพันธภาพที่ดีและมีความสุขเพราะครอบครัวคือรากฐานของชีวิต เป็นพื้นฐานของความรัก ความเข้าใจและสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน

Publisher

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2021-03-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 281 (1103 views)