คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (132 total)

  • Type is exactly "คู่มือ"

2. AUDIT แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา แนวปฏิบัติ.pdf
คู่มือนี้แนะนำวิธีการใช้แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (Alcohol Use Identification Test
หรือAUDIT)โดยกล่าวถึงวิธีการคัดกรองผู้ดื่มสุราที่ดื่มแบบมีความเสี่ยง(hazardous use) หรือดื่มแบบอันตราย (harmful use) แบบประเมินนี้พัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก (World…

Position: 16 (3708 views)

6. Brief Intervention  การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำ.pdf
คู่มือเล่มนี้ใช้ประกอบกับ “แบบคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้
สารเสพติด : คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ”1 และอิงตามการบำบัดแบบสั้นสำหรับการใช้สารเสพติด : แนวทางในสถานพยาบาลปฐมภูมิฉบับร่างที่ 1.1 ทดลองใช้2วัตถุประสงคข์ องคูมื่อเลม่…

Position: 32 (2717 views)

stress.pdf
บางครั้งเหตุการณ์ต่างๆ มักไม่เป็นอย่างที่เราคิดโดยเฉพาะเรื่องงาน ที่เราทำอยู่เป็นประจำ การปรับระบบงานหรือ เพื่อนร่วมงานที่รู้สึกว่าอาจไม่ลงรอยกันในบางที จึงทำให้หมดไฟไม่กระตือรือร้นที่จะมาทำงาน ตามมา แต่ละคนก็จะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันไป

Position: 792 (304 views)

4. ASSIST  แบบคัดกรองประสบการณ์ การดื่มสุรา สูบบ.pdf
คู่มือนี้ใช้ร่วมกับ “การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำหรับการใช้สารเสพติดแบบเสี่ยงและแบบอันตราย: คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ”1 และอิงตาม “แบบคัดกรองASSIST: แนวทางการใช้สำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ” ฉบับร่าง 1.1…

Position: 9 (6017 views)

2565 “Happiness” สุขนี้สร้างได้ พิมพ์ครั้งที่ 1.pdf
ความสุข หรือ สุข ก็คือ ความรู้สึกสบายกายสบายใจ รู้สึกชอบหรือพึงพอใจกับชีวิต ความสุขมีหลายรูปแบบ เช่น ความสนุกสนาน ความพอใจ
ความภูมิใจ การสมปรารถนา เป็นต้น หากเป็นไปในทางศาสนา ความสุขยังหมายรวมถึงการดํารงชีวิตที่ดี…

Position: 1241 (105 views)

2565 Self Esteem เรื่องง่าย ๆ สร้างได้ พิมพ์ครั้งที่  2.pdf
Self Esteem หรือการเห็นคุณค่าในตัวเอง เป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเรา มีผลต่ออารมณ์และความสามารถในการรับมือกับปัญหา การมี Self Esteem คือ การมีภูมิคุ้มกันทางใจที่ดี ที่ทำให้เรารับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น…

Position: 1234 (113 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2