คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Happiness สุขนี้สร้างได้

Dublin Core

Description

ความสุข หรือ สุข ก็คือ ความรู้สึกสบายกายสบายใจ รู้สึกชอบหรือพึงพอใจกับชีวิต ความสุขมีหลายรูปแบบ เช่น ความสนุกสนาน ความพอใจ
ความภูมิใจ การสมปรารถนา เป็นต้น หากเป็นไปในทางศาสนา ความสุขยังหมายรวมถึงการดํารงชีวิตที่ดี หรือการมีความเจริญในชีวิตอีกด้วย
เราเคยถามตัวเองไหมว่า ตอนนี้เรามีความสุขหรือยัง หากยัง
หรือสุขน้อย จะทําอย่างไรให้เราสุขมากขึ้น หากสุขอยู่แล้ว ทําอย่างไรให้ความสุขนั้นอยู่กับเราไปนาน ๆ

Source

https://drive.google.com/drive/folders/123_trUNmNHYYEK6cEUs_hom0kDw224zv

Publisher

โครงการ TO BE NUMBER ONE
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Format

Language

Identifier

978-974-296-960-8

Table Of Contents

ความหมายของความสุข... 1
แบบทดสอบดัชนีชี้วัดความสุข... 4
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุข... 7
การมีความพึงพอใจในตนเอง... 7
การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น... 12
การจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม... 16
การทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม... 18
การได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่ดี... 20
การมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย... 25
การได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี... 28
เทคนิคการสร้างความสุข... 31
รายการอ้างอิง... 33
คณะทํางาน... 35

Date Created

2022

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

A4: 35 หน้า

Rights Holder

TO BE NUMBER ONE, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 1265 (288 views)