คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: Happiness สุขนี้สร้างได้

2565 “Happiness” สุขนี้สร้างได้ พิมพ์ครั้งที่ 1.pdf
ความสุข หรือ สุข ก็คือ ความรู้สึกสบายกายสบายใจ รู้สึกชอบหรือพึงพอใจกับชีวิต ความสุขมีหลายรูปแบบ เช่น ความสนุกสนาน ความพอใจ
ความภูมิใจ การสมปรารถนา เป็นต้น หากเป็นไปในทางศาสนา ความสุขยังหมายรวมถึงการดํารงชีวิตที่ดี…

Position: 1239 (106 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2