คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (10 total)

  • Tags: ความเครียด

1-3 full paper_str+CV_worawan chutha_2565 (1).pdf
การศึกษา “ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนไทยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)” เป็นการสํารวจประชาชนไทยทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ. 2563 พบว่า ความชุกความเครียดของประชาชนไทยมีแนวโน้มขึ้นๆ ลงๆ…

Position: 1400 (72 views)

Max Pulse เครื่องตรวจวัดความเครียด และสุขภาพหลอดเลือด (1).pdf
ไวนิลการตรวจวัดความเครียดด้วยเครื่อง BIOFEEDBACK และเทคนิคจัดการความเครียด

Position: 1353 (82 views)

stress.pdf
บางครั้งเหตุการณ์ต่างๆ มักไม่เป็นอย่างที่เราคิดโดยเฉพาะเรื่องงาน ที่เราทำอยู่เป็นประจำ การปรับระบบงานหรือ เพื่อนร่วมงานที่รู้สึกว่าอาจไม่ลงรอยกันในบางที จึงทำให้หมดไฟไม่กระตือรือร้นที่จะมาทำงาน ตามมา แต่ละคนก็จะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันไป

Position: 854 (395 views)

ผลงานวิจัย Pandemic Fatigue.pdf
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดในเชิงลึกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการใช้ชีวิตปัจจุบันของประชาชน์ไทยเป็นอย่างมาก…

Position: 36 (3602 views)

33779_1491330.pdf
การวิจัยการสร้างแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross- sectional descriptive study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ สาหรับประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป

Position: 181 (1285 views)

วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียดในการทำงาน.pdf
วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียดในการทำงาน

Position: 262 (986 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2