เลือกดูจากรายการ


33779_1491330.pdf

การสร้างแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ (The Pictorial Stress Assessment Development)

การวิจัยการสร้างแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross- sectional descriptive study)…

Position: 184 (293 views)

วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียดในการทำงาน.pdf

วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียดในการทำงาน

วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียดในการทำงาน

Position: 52 (502 views)

1.คุณภาพชีวิตและความเครียดของนักเรียนมัธย.pdf

คุณภาพชีวิตและความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย

คุณภาพชีวิตและความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย

Position: 87 (421 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X