แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Care) สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข (ระดับ A, S, M1 และ M2) ฉบับทดลองใช้

Dublin Core

Description

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Care) สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข (ระดับ A, S, M1 และ M2) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมีอาการคลุ้มคลั่ง ก้าวร้าว เอะอะ อาละวาด ควบคุมตนเองไม่ได้และมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อควารุนแรงต่อชีวิต ทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น เกินความสามารถของญาติ/ครอบครัวและชุมชนในการดูแลช่วยเหลือได้ให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา โดยเริ่มจากการสังเกตและเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงในชุมชนการประสานบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น อสม. แกนนำชุมชน มูลนิธิฯ กู้ชีพ อบต. อปท.การแพทย์ฉุกเฉิน ตำรวจ เป็นต้น เพื่อนำส่งผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินจากชุมชนมาที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของหน่วยบริการสาธารณสุข รวมทั้งการส่งต่อหน่วยบริการจิตเวชเพื่อการดูแลช่วยเหลือทางจิตเวชเฉพาะทางอย่างต่อเนื่องเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วย ญาติ/ครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งชุมชนและสังคม

คณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินนี้ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความรุนแรง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ได้

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN : 978-974-296-887-8

Date Created

2020-10-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking