Browse Items (1 total)

  • Tags: ยาสพติด

6. Brief Intervention  การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำ.pdf
คู่มือเล่มนี้ใช้ประกอบกับ “แบบคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้
สารเสพติด : คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ”1 และอิงตามการบำบัดแบบสั้นสำหรับการใช้สารเสพติด : แนวทางในสถานพยาบาลปฐมภูมิฉบับร่างที่ 1.1 ทดลองใช้2วัตถุประสงคข์ องคูมื่อเลม่…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2