Browse Items (1 total)

  • Tags: แนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ

2. AUDIT แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา แนวปฏิบัติ.pdf
คู่มือนี้แนะนำวิธีการใช้แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (Alcohol Use Identification Test
หรือAUDIT)โดยกล่าวถึงวิธีการคัดกรองผู้ดื่มสุราที่ดื่มแบบมีความเสี่ยง(hazardous use) หรือดื่มแบบอันตราย (harmful use) แบบประเมินนี้พัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก (World…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2