คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (6 total)

  • Date is exactly "2024"

Report_CPS 2023.pdf
การดำเนินงานโครงการการพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบดิจิทัลสำหรับเยาวชน หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS (e-Learning) เล่มนี้จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)…

Position: 1286 (178 views)

เล่มสกัดความมรู้ MH Journal Club x KM สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น final2.pdf
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ Mental Health Journal Club x KM: สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น หัวข้อ “โอกาสและความเสี่ยงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น วันที่ 16 มกราคม 2567 ณ กรมสุขภาพจิต และผ่านระบบออนไลน์…

Position: 1263 (209 views)

สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551และ.pdf
สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 5 มิติ ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ การปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ผู้ดูแล และสังคม

Position: 1078 (371 views)

กฎหมายสุขภาพจิตที่ประชาชนควรรู้.pdf
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มุ่งเน้นให้ประชาชนและบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตได้รับการคุ่มครองสิทธิ และเข้าสู่กระบวนการดูแล 5 มิติด้านสุขภาพจิต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม…

Position: 1139 (354 views)

2-3. full paper_Burn out+CV_worawwan chutha_2565.pdf
การศึกษา “ภาวะหมดไฟและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรสาธารณสุขจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เป็นการสํารวจบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยดําเนินการสํารวจต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ.2563 …

Position: 1283 (181 views)

3-3. full paper_ICD worawan chutha_2566.pdf
การศึกษา “ระบาดวิทยากลุ่มความผิดปกติการควบคุมตัวเองในคนไทย:การสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2556” ครั้งนี้ ใช้ข้อมูลจากการสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปี พ.ศ. 2556 จากชุด intermittent explosive disorder (IED)…

Position: 532 (580 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2