คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

รายงานการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในรูปแบบดิจิทัลสำหรับเยาวชน หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS (e-Learning)

Dublin Core

Description

การดำเนินงานโครงการการพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบดิจิทัลสำหรับเยาวชน หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS (e-Learning) เล่มนี้จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) เพื่อเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของวัยรุ่นอายุระหว่าง 13 - 18 ปี โดยเนื้อหาประกอบด้วยความเป็นมา แนวคิดทฤษฎี หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS (e-Learning) ผลการดำเนินงานหลักสูตรในภาพรวม และพื้นที่นำร่องศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

Source

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Rights

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Format

Language

Coverage

นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต สำน้กวิชาการสุขภาพจิต. 2567

Table Of Contents

1. โครงการการพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบดิจิทัลสำหรับเยาวชน 1
2. แนวคิดทฤษฎี 5
3. หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS (e-Learning) 11
4. ผลการดำเนินงานหลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS (e-Learning) 25
4.1 ผลการดำเนินงานภาพรวม 25
4.2 ผลการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 29
4.3 ผลการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 32
4.4 ผลการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 35
4.5 ผลการดำเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 38

Date Available

20240221

Extent

A4 : 55 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1286 (178 views)