คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

สกัดความรู้ Mental Health Journal Club x KM: สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น หัวข้อ “โอกาสและความเสี่ยงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น"

Dublin Core

Description

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ Mental Health Journal Club x KM: สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น หัวข้อ “โอกาสและความเสี่ยงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น วันที่ 16 มกราคม 2567 ณ กรมสุขภาพจิต และผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยสำนักวิชาการสุขภาพจิต ร่วมกับสถาบันราชานุกลู กรมสุขภาพจิต โดยเป็นการสกัดความรู้จากการการเสวนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นของการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพจิตของกลุ่มเด็กและวัยรุ่นในรูปแบบต่าง ๆ

Source

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Coverage

นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต, 2567

Alternative Title

โอกาสและความเสี่ยง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์
ทางสุขภาพจติ เด็กและวัยรุ่น

Table Of Contents

1. บรรยาย
เรื่อง "สถานการณ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น"
2. นำเสนอการ Review บทความ หัวข้อ
เรื่อง "ความคาดหวังของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์การบําบัดทาง
สุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น "
3. นำเสนอการ Review บทความ หัวข้อ
เรื่อง "การทำกลุ่มุบำบัดปรับความคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่นซึมเศร้าในรูปแบบออนไลน์
4. นำเสนอการจัดการความรูl (KM) เรื่อง
เรื่อง "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบําบัดโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม (4P-3D-BM)"

Date Available

20240221

Extent

A4 : 10 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1263 (210 views)