คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

รายงานวิจัย
ภาวะหมดไฟและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรสาธารณสุข
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Dublin Core

Description

การศึกษา “ภาวะหมดไฟและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรสาธารณสุขจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เป็นการสํารวจบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยดําเนินการสํารวจต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ.2563 ซึ่งมีความแตกต่างจากการศึกษาภาวะหมดไฟอื่นๆ ที่ทําการสํารวจในบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงาน จากสถานการณ์วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อสถานการณ์ของโรครุนแรงขึ้น ความชุกของภาะหมดไฟจากการศึกษานี้พบสูงขึ้น และลดลงเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง บ่งบอกได้ถึงบุคลากรสาธารณสุขเกิดภาวะหมดไฟที่มีแนวโน้มสอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Source

https://drive.google.com/file/d/1n8rlJspaHZzaqNzm3w0zL9knsgyqs6SI/view

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Coverage

นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ; 2565

Date Available

20240401

Extent

A4 : 80 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1360 (81 views)