คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)

Dublin Core

Description

สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 5 มิติ ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ การปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ผู้ดูแล และสังคม

Source

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Coverage

นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต ; 2567

Date Available

01032024

Extent

A4 : 2 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1070 (372 views)