คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

รายงานวิจัย
ระบาดวิทยากลุ่มความผิดปกติการควบคุมตัวเองในคนไทย:
การสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2556

Dublin Core

Description

การศึกษา “ระบาดวิทยากลุ่มความผิดปกติการควบคุมตัวเองในคนไทย:การสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2556” ครั้งนี้ ใช้ข้อมูลจากการสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปี พ.ศ. 2556 จากชุด intermittent explosive disorder (IED) (ความผิดปกติการระเบิดอารมณ์เป็นครั้งคราว) ชุด gambling (โรคติดการพนัน) และชุด service (SR) (การรับบริการ) ของเครื่องมือ word mental health-composite international diagnostic interview 3.0(WMH-CIDI 3.0) แบบ paper and pencil Instrument ฉบับภาษาไทย (WMHCIDI 3.0: PAPIThai version) เพื่อศึกษาความชุก ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โรคร่วม และการรับบริการของกลุ่มความผิดปกติ การควบคุมตัวเองในประเทศไทย

Source

https://drive.google.com/file/d/1F3uqFQ7FxtkgqVunUEvJIYmE0dfflIa7/view

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Coverage

นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ; 2566

Date Available

20240401

Extent

A4 : 65 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1360 (81 views)