คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Version 2007)

Dublin Core

Description

พัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยโดยศึกษาความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง ความเชื่อมั่นของเครื่องมือและศึกษาค่าปกติซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินภาวะสุขภาพจิตคนไทย

Source

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Identifier

ISBN 978-974-296-636-2

Coverage

นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ; 2552

Date Available

20240619

Extent

234 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1012 (439 views)