คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

กฎหมายสุขภาพจิตที่ประชาชนควรรู้

Dublin Core

Description

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มุ่งเน้นให้ประชาชนและบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตได้รับการคุ่มครองสิทธิ และเข้าสู่กระบวนการดูแล 5 มิติด้านสุขภาพจิต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

Source

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Coverage

นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต ; 2567

Extent

A4 : 2 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1139 (354 views)