เลือกดูจากรายการ


ทบทวนองค์ความรู้ โรคจิตเวชในพ่อแม่ ผลกระท11.pdf

โรคจิตเวชในพ่อแม่: ผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่น (Parental Mental Illness: The Impact on Children and Adolescents)

ในประเทศไทย องค์ความรู้เรื่องผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่นที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองป่วยด้วยโรคจิตเวชยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัด…

Position: 61 (576 views)

13.pnonelink บุคลากร11.pdf

คู่มือการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์ สำหรับบุคลากรสุขภาพ

ลักษณะของโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด ประกอบด้วยสาระดังนี้ 1)…

Position: 385 (149 views)

12.phonelink โดยญาติ11.pdf

คู่มือการดูแลผู้ติดสุราและสารเสพติดโดยญาติ สำหรับการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์

คู่มือการดูแลฯ ประกอบด้วยสาระ 3 ด้านได้แก่ 1) การดูแลที่อยู่อาศัย 2) การจัดการกับภาวะวิกฤต และ 3) การให้การปรึกษา

Position: 385 (149 views)

11.phonelink ดูแลตนเอง11.pdf

คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราและสารเสพติด สำหรับการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์

คณะผู้จัดทำได้พัฒนาการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด และได้ดำเนินการจัดประชุมวิพากษ์สาระและการดำเนินงานของโปรแกรมฯ…

Position: 401 (142 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X