การทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา

Files

Dublin Core

Description

Drug Treatment for People with Alcoholism

Source

แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.)

Date

Relation

การทบทวนองค์ความในกรอบประเด็นด้านการดูแลรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราในระบบบริการสุขภาพ

1. การทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา Alcohol Screening
https://dmh-elibrary.org/items/show/472

2. การทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา Brief Intervention in Alcohol Abuse
https://dmh-elibrary.org/items/show/473

3. การทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา Alcohol Detoxification
https://dmh-elibrary.org/items/show/474

4. การทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา Drug Treatment for People with Alcoholism
https://dmh-elibrary.org/items/show/475

5. การทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา Psychosocial Treatment for Alcohol Dependence
https://dmh-elibrary.org/items/show/477

Language

Type

Date Copyrighted

Rights Holder

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Citation

มานิต ศรีสุรภานนท์, “การทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed November 30, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/475.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 370 (156 views)

X