เลือกดูจากรายการ


9.กลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม (AA)111.pdf

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง กลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม (เอเอ)

เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มปัจจัยบำบัดและองค์ความรู้ที่สำคัญของกลุ่มเอเอได้แก่ หลัก 12 ขั้นตอนและธรรมเนียมปฏิบัติ 12 ข้อ…

Position: 966 (42 views)

12.phonelink โดยญาติ11.pdf

คู่มือการดูแลผู้ติดสุราและสารเสพติดโดยญาติ สำหรับการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์

คู่มือการดูแลฯ ประกอบด้วยสาระ 3 ด้านได้แก่ 1) การดูแลที่อยู่อาศัย 2) การจัดการกับภาวะวิกฤต และ 3) การให้การปรึกษา

Position: 381 (188 views)

11.phonelink ดูแลตนเอง11.pdf

คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราและสารเสพติด สำหรับการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์

คณะผู้จัดทำได้พัฒนาการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด และได้ดำเนินการจัดประชุมวิพากษ์สาระและการดำเนินงานของโปรแกรมฯ…

Position: 405 (173 views)

ปก- แบบบันทึกโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ.pdf

แบบบันทึก โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (พิมพ์ครั้งที่ 5)

แบบบันทึกนี้ ต้องเก็บรักษาในสถานบริการสุขภาพเนื่องจากเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดสุราและเป็นการปกป้องสิทธิผู้ป่วย…

Position: 309 (251 views)

ปก- คู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติ4.pdf

คู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติ ในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (พิมพ์ครั้งที่ 6)

โดยในคู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ เล่มนี้ ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การดูแลที่อยู่อาศัย 2) การจัดการกับภาวะวิกฤต 3)…

Position: 284 (294 views)

ปก- คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุรา (1).pdf

คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุรา ในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (พิมพ์ครั้งที่ 6)

ในคู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราในโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจเล่มนี้ ประกอบด้วย 9 เรื่อง ได้แก่ 1) การดำเนินกิจวัตรประจำวัน 2) การดูแลที่อยู่อาศัย 3)…

Position: 316 (241 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X