คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

แนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 1/2563

Dublin Core

Description

เอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย แนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยทั่วไปที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้ารับการรักษา และแนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ และจิตเวชกลุ่มที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสุขภาพจิตจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์ สำหรับบุคลากรและทีมสหวิชาชีพ ในการจัดเตรียมหอผู้ป่วย Cohort ward สำหรับ COVID-19 ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการในการจัดเตรียม วางแผน ส่งต่อ และประเมินคัดกรองผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19

Publisher

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 452 (495 views)