เลือกดูจากรายการ


47.สั่งสมองให้เลิกเสพ.pdf

สั่งสมองให้เลิกเสพด้วยสติและชีวิตที่มีคุณค่า

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด การไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดและการใช้ชีวิตด้วยสติและมีคุณค่าโดยไม่พึ่งยาเสพติด…

Position: 592 (4 views)

4.คู่มือป้องกันและแก้ไขการมีเพศสัมพันธก่อนวัยอันควร for ลูกค้า.pdf

คู่มือกำรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยำวชนเรื่อง “กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเรื่องเพศและกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” สำหรับอาสาสมัคร แกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

คู่มือการจัดกิจกรรม “ฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
สำหรับอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE /แกนนำเยาวชน…

Position: 577 (7 views)

34.คู่มือการดำเนินงานฉบับปรุงปรุงใหม่2560.pdf

คู่มือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONEในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฉบับปรับปรุง ปี 2560

คู่มือการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TOBE NUMBER ONE)…

Position: 577 (7 views)

40.คำปรึกษาพระราชทาน.pdf

หนังสือคำปรึกษาพระราขทานองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนไทย ให้เป็นคนเก่งคนดีมี
ความสุข…

Position: 562 (8 views)

44.องค์ความรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต.pdf

หนังสือองค์ความรู้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

“เยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมักมีปัญหาทางด้านจิตใจ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในทางที่เหมาะสมได้…

Position: 562 (8 views)

43.คู่มือเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่21.pdf

คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

อันเนื่องมาจากพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER…

Position: 562 (8 views)

e-book-ดูแลจิตใจตัวเองฯ-3-ก.ค.63.pdf

ดูแลจิตใจตัวเองในสถานการณ์โควิด

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็น ‘ตัวช่วย’ ให้ผู้อ่านได้มีแนวทางในการดูแลจิตใจตัวเอง เพื่อนนำพาชีวิตของตนเองและคนรอบข้าง ให้ก้าวผ่านอุปสรรค…

Position: 530 (16 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X