Browse Items (192 total)

  • Type is exactly "หนังสือ"

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564.pdf
ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของเขตสุขภาพที่ 3 และส่วนที่ 3…

1646984967587.pdf
คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้น โดยการรวบรวมและเรียบเรียงจากประสบการณ์ในการสอนกิจกรรมต่ง ๆ ของบุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก เพื่อใช้สำหรับเป็นแนวทางการสอนงาน สำหรับผู้ฝึกสอน ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ…

8. กึ่งทศวรรษ แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้.pdf
แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการการดื่มสุรา (ผรส.)ซึ่งเป็นแผนงานวิชาการเชิงรุก ผ่านข้อตกลงดำเนินการร่วมกับกรมสุขภาพจิต และมอบหมายให้ พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตน-ไพบูลย์
เป็นผู้จัดการแผนงาน เพื่อพัฒนาระบบ…

ความรู้สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นส่วนหน้า.pdf
ในยุคที่สถาบันครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้างและบทบาท พ่อแม่ต่างฝากความหวังไว้กับครูและระบบการศึกษาว่าจะสามารถพัฒนาลูกๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เต็มอิ่มทางด้านวิชาการ เติมเต็มในด้านคุณธรรมจรยิ ธรรม…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2