คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (195 total)

  • Type is exactly "หนังสือ"

5.บทเรียนการจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร.pdf
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ผมได้เข้ามาเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ภายใต้วิสัยทัศน์ของอธิบดีกรมสุขภาพจิตในขณะนั้น (นายแพทย์ มล.สมชาย จักรพันธุ์) ที่ต้องการให้กลุ่มที่ปรึกษาฯ ทำหน้าที่เป็น “มันสมอง” หรือมือวิชาการให้กับผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต…

Position: 1178 (24 views)

2.ศาสตร์ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต.pdf
ศาสตร์ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต เป็นการรวบรวมงานวิชาการ ทั้งในรูปแบบบทความต้นแบบและการสัมภาษณ์ ในงานส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิตของผม ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นการทำงานจนกระทั่งเกษียณอายุ โดยจัดลำดับเนื้อหาไปตามช่วงวัย…

Position: 1163 (42 views)

1.ประสบการณ์การทำงานสุขภาพจิต.pdf
ผู้แต่งทำงานด้านสุขภาพจิต ตั้งแต่จบเป็นจิตแพทย์ในปี 2528 ถ้าไม่นับ 2 ปีที่ไปเรียนต่อที่เยอรมัน เป็นเวลา 30 ปีพอดี หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการนำเสนอในลักษณะของประสบการณ์การทำงานเป็นด้านๆ ตั้งแต่การทำงานในศูนย์สุขวิทยาจิต การทำงานด้านการศึกษา…

Position: 1173 (28 views)

การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้.pdf
กรมสุขภาพจิต เป็นที่รู้จักว่าเป็นหน่วยงานราชการที่มีความสามารถและความเข้มแข็งในการจัดการความรู้ จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และทีมจัดการความรู้ที่เข้มแข็งทำงานอย่างต่อเนื่อง สมควรแก่ “การจัดการความรู้” เพื่อประโยชน์กับผู้สนใจด้านนี้…

Position: 990 (109 views)

1646984967587.pdf
คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้น โดยการรวบรวมและเรียบเรียงจากประสบการณ์ในการสอนกิจกรรมต่ง ๆ ของบุคลากรกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก เพื่อใช้สำหรับเป็นแนวทางการสอนงาน สำหรับผู้ฝึกสอน ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ…

Position: 1064 (77 views)

8. กึ่งทศวรรษ แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้.pdf
แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการการดื่มสุรา (ผรส.)ซึ่งเป็นแผนงานวิชาการเชิงรุก ผ่านข้อตกลงดำเนินการร่วมกับกรมสุขภาพจิต และมอบหมายให้ พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตน-ไพบูลย์
เป็นผู้จัดการแผนงาน เพื่อพัฒนาระบบ…

Position: 1071 (76 views)

ความรู้สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นส่วนหน้า.pdf
ในยุคที่สถาบันครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้างและบทบาท พ่อแม่ต่างฝากความหวังไว้กับครูและระบบการศึกษาว่าจะสามารถพัฒนาลูกๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เต็มอิ่มทางด้านวิชาการ เติมเต็มในด้านคุณธรรมจรยิ ธรรม…

Position: 1024 (94 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2