คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1267 total)

  • Language is exactly "Thai"

เล่มสกัดความมรู้ MH Journal Club x KM สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น final2.pdf
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ Mental Health Journal Club x KM: สุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น หัวข้อ “โอกาสและความเสี่ยงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น วันที่ 16 มกราคม 2567 ณ กรมสุขภาพจิต และผ่านระบบออนไลน์…

Position: 1283 (79 views)

Report_CPS 2023.pdf
การดำเนินงานโครงการการพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบดิจิทัลสำหรับเยาวชน หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS (e-Learning) เล่มนี้จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)…

Position: 1375 (53 views)

225-0-1611728867.pdf
ลักษณะและยาที่เป็นสาเหตุของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ จากการใชยากันชักและยาจิตเวช วิธีและผลของการจัดการกับ ADRsของแพทย์ ศึกษาผู้ป่วยนอกของสถาบันราชานุกูลที่มีการใช้ยากันชักและยาจิตเวชเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูล…

Position: 1231 (180 views)

643-0-1645063802.pdf
การพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลัง
คลอด โดยอาสาสมัครสาธารณสุข : การวิจัยนำร่อง การวิจัยนี้เป็นเป็นการวิจัยประเภทการพัฒนาทดลอง (Experimental Development)
ดำเนินการเก็บข้อมูลในจังหวัด…

Position: 1255 (140 views)

32-0-1610428869.pdf
ผลของโปรแกรมช่วยเหลือแม่ซึมเศร้าหลังคลอด ศึกษาในหญิงหลังคลอด 4 สัปดาห์ที่คัดกรองพบความเสี่ยงซึมเศร้า แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและควบคุม กลุ่มทดลองจะได้รับการช่วยเหลือตามโปรแกรมเป็นเวลา 6 เดือน ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการช่วยเหลือตามระบบในปัจจุบัน…

Position: 1268 (98 views)

28-0-1610428378.pdf
การวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง เป็นเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในช่องปาก และผู้ปกครอง ที่มารับบริการที่งานเวชศาสตร์สื่อความหมาย…

Position: 1362 (55 views)

สแกน0139_merged.pdf
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีภาวะหวาดระแวงทำการศึกษาหาความรู้และข้อมูล ๆ ต่างเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา การใช้หลักการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดและกระบวนการพยาบาลเพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาร่วมกับผู้ป่วย

Position: 1215 (233 views)

สแกน0142_merged.pdf
สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลายคนไม่สามารถปรับตัวให้อยู่ในปัจจุบันได้ปกติสุขเกิดปัญหาอาการเจ็บป่วย พฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายจากบทบาทหน้าที่ให้การให้ความช่วยเหลือ ต้องศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการบริการและสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน

Position: 1226 (202 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2