คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Tags: ผู้ป่วย

คู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยฯสำหรับบุคลากรทางการแพทย์.pdf
กลุ่มอาการดาวน์เป็นสาเหตุทางพันธุศาสตร์ที่พบมากที่สุดของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา โดยผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์มักมีโรคร่วมในระบบต่างๆ ที่พบบ่อยได้แก่ ภาวะไทรอยด์ตํ่า ภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดและพฤติกรรมที่เป็นปัญหา…

Position: 359 (623 views)

แนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf
เอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย แนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยทั่วไปที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้ารับการรักษา และแนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ และจิตเวชกลุ่มที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…

Position: 457 (490 views)

12.การสื่อสารและการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย.pdf
การสื่อสารและการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย

Position: 349 (633 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2