วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563

Files

Dublin Core

Description

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

E-ISSN 2697-567X

Alternative Title

1. การดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้วิกฤตโควิด 19 ของประเทศไทย โดย ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

2. ประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ยาเมทฟอร์มินเสริมในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีกลุ่มอาการความผิดปกติทางเมตาบอลิกจากการใช้ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่ โดย พงศ์ลดา ชื่นชูจิตร์

3. ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการเสพสารเสพติดของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จังหวัดชัยภูมิ โดย จุลจีรา จันทะมุงคุณ, ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์, ณัฐิกา ราชบุตร

4. การพัฒนาแบบประเมินสภาพช่องปากผู้ป่วยก่อนการรักษาด้วยไฟฟ้า โดย สุวรรณี ตุ่มทอง, นารีรัตน์ ทองยินดี

5. การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมพลังสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน โดย อัมเรศ เนตาสิทธิ์, เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

6. รูปแบบการพยากรณ์สถานการณ์ของผู้ป่วยจิตเวชของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดย เบ็ญจมาศ พฤฒารา, วิภาพร สิทธิจันทร์

7. สุขภาพจิตและภาวะหมดไฟในการทำงานของแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา โดย นครินทร์ ชุนงาม

8. แคนนาบิสกับโรคจิตเวช : ปัจจัยเสี่ยงและประโยชน์ทางการแพทย์ โดย รัศมน กัลยาศิริ, สกล ศรีสุขล้อม

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Citation

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ and บรรณาธิการ, “วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed July 31, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/255.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 45 (436 views)

X