คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (44 total)

  • Creator is exactly "กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข"

ชุดความรู้และแนงทางปฏิบัติเรื่องการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยจิตเวช.pdf
รวบรวมองค์ความรู้จากเอกสาร ตำรา ผลงานวิชาการต่างๆ และความรู้ฝังลึกจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่ง 13 แห่ง จัดทำชุดความรู้และแนงทางปฏิบัติเรื่องการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยจิตเวช แนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยจิตเภทระยะ Acute …

Position: 1293 (248 views)

มาตรฐานSOPs-22.pdf
ปัญหาพฤติกรรมรุนแรงในสังคมเพิ่มมากขึ้น ความรุนแรงในสังคม 5 เดือน (พ.ค. - ก.ย. 2565) จำนวน 2,300 ข่าว พบว่าร้อยละ 18 ของความรุนแรงมาจากปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ร้อยละ 22 ของความรุนแรงเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้อยละ 38 ของความรุนแรงมาจากการดื่มสุรา…

Position: 15 (8207 views)

FM-1635731941.pdf
ในโอกาสที่โรงเรียนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง การเตรียมความพร้อมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ต่อการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพใจของนักเรียน จึงเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น กรมสุขภาพจิต…

Position: 230 (1298 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2