เลือกดูจากรายการ


คู่มือ MCATT COVID-19 (29-3-63)_17.32pm.pdf

คู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (MCATT COVID-19)

ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)…

Position: 134 (360 views)

คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง (printed ver)1.pdf

คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุม ชนสำหรับบุคลากรของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ

จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและวางรากฐานระบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีโอกาสเข้าถึงบริการเท่าเทียม…

Position: 303 (183 views)

จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังอย่างไร.ให้อย.pdf

จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังอย่างไร...ให้อยู่ในชุมชนได้ดี

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีเหตุการณ์ก่อความรุนแรงสะเทือนขวัญซึ่งพบได้ตามสื่อต่าง ๆ ความรุนแรงที่เกิดกับครอบครัว หรือกับประชาชนทั่วไป…

Position: 281 (218 views)

Infographic ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ.pdf

Infographic : แนวทางการเฝ้าระวัง! ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต

"ผู้ป่วยจิต" ต้อง "เข้าใจ" ชุมชนปลอดภัย รวมใส่ใจดูแล

Position: 321 (159 views)

คู่มือ-ขั้นตอนการดำเนินงานฯ.pdf

แนวทางการเฝ้าระวัง! ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตาม ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต

สืบเนื่องจากปัญหาผลกระทบของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและก่อเหตุความรุนแรงกับบุคคลใกล้ชิด ครอบครัว…

Position: 300 (188 views)

แนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf

แนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 1/2563

เอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย แนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยทั่วไปที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้ารับการรักษา…

Position: 301 (185 views)

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562.PDF

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562

Annual Report 2019, Department of Mental Health

Position: 95 (432 views)

Annual_report_2018.pdf

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561

Annual Report 2018, Department of Mental Health

Position: 117 (386 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X