เลือกดูจากรายการ


แปล-มาตรการทางจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลก.pdf

มาตรการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19

แปลจาก Duan L, Zhu G. Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. Lancet Psychiatry. 2020 Apr;7(4):300-302.…

Position: 284 (181 views)

Coronavirus.docx.pdf

โคโรน่าไวรัส: ทำไมคุณต้องทำตั้งแต่วันนี้ Coronavirus: Why You Must Act Now

แปลจาก Tomas Pueyo. Coronavirus: Why You Must Act Now Politicians, Community Leaders and Business Leaders: What Should You Do and When?. San Francisco…

Position: 249 (222 views)

WHO_12MARCH_คำแนะนำด้านสุขภาพจิต COVID outbreak.docx.pdf

คำแนะนำด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมในช่วงการระบาดของ COVID-19 (Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak) 12 มีนาคม 2563

ในเดือนมีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศว่า COVID-19 เป็นโรคระบาดระดับ pandemic…

Position: 254 (214 views)

WHO_6MARCH_คำแนะนำด้านสุขภาพจิต COVID outbreak.pdf

คําแนะนําด้านสุขภาพจิตในช่วงการระบาดของ COVID-19 (Mental Health Considerations during COVID-19 Outbreak) 6 มีนาคม 2563

องค์การอนามัยโลกและหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลกกำลังดำเนินการอย่างเต็มกำลัง เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา…

Position: 250 (220 views)

รวมหน้าวิธีดูแลลูก1-6.pdf

Infographic : วิธีดูแลลูกในช่วงที่โควิด 19 ระบาด

1. ใช้เวลาตามลำพังกับลูก
2. รักษาบรรยากาศเชิงบวกไว้เสมอ
3. สร้างตารางกิจกรรม
4. มีวิธีรับมือเมื่อลูกงอแง
5. จัดการอารมณ์และความเครียด
6.…

Position: 212 (263 views)

1. คู่มือ BCP กรมสุขภาพจิต.pdf

คู่มือการจัดทำแผนประคองกิจการ สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Business Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) หมายถึง แผนงานที่กำหนดขั้นตอน และวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน…

Position: 292 (170 views)

คู่มือ MCATT COVID-19 (29-3-63)_17.32pm.pdf

คู่มือปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (MCATT COVID-19)

ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)…

Position: 152 (312 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X