คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (6 total)

  • Tags: ความฉลาดทางอารมณ์เด็ก

Pdf_Reprint1_หนังสือ อสม-1 (1).pdf
ความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิวเป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการเสริมสร้างให้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเพราะเด็กที่มีอีคิวดีจะสามารถรู้จักเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้…

Position: 1230 (297 views)

3. รายงานสถานการณ์ความฉลาดทางอารมณ์เด็กไท.pdf
เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ จาก
การสำรวจพบว่านักเรียนไทยประถมศึกษาปีที่ 1 ความฉลาดทางอารมณ์ในระดับปกติ และควรพัฒนาเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ในด้านดีระดับปกติ ด้านเก่งระดับปกติ…

Position: 1340 (113 views)

คู่มือความรู้เพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กอายุ 3-11 ปี สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง.pdf
คู่มือความรู้เพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กอายุ 3-11 ปี สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง

Position: 359 (826 views)

15.คู่มือดำเนินพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์อายุ 3-11ปีสำหรับผู้บริหาร.pdf
คู่มือดําเนินงานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็ก อายุ 3-11 ปี สําหรับผู้บริหาร

Position: 311 (932 views)

คู่มือความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี สำหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน.pdf
การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี ด้านแนวคิดพื้นฐานเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ พร้อมด้วยตัวอย่างการจัดกิจกรรม การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชน…

Position: 157 (1450 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2