เลือกดูจากรายการ


Book_โควิดกับสุรา.pdf

ชุดรายงาน : สุราและสังคม ปี 2021 "สุรากับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา: มุมมองเชิงปัจเจกบุคคล สังคม และนโยบาย"

ค.ศ. 2020 เป็นปีที่ทั่วโลกร่วมกันเผชิญความท้าทายระดับโลก เชื้อไวรัสโควิด-19 ผลักดันให้ภาครัฐ ผู้มีอำนาจสั่งการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง…

Position: 350 (172 views)

9.งดเหล้าเข้าพรรษา_final ปก1.pdf

เตรียมความพร้อมก่อน “งดเหล้าเข้าพรรษา”

ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ ได้จัดทำคู่มือนี้ เพื่อให้ผู้ดื่มสามารถประเมินระดับปัญหาการดื่มของตนเองได้ว่าอยู่ในระดับใด…

Position: 381 (153 views)

ปก- คู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติ4.pdf

คู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติ ในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (พิมพ์ครั้งที่ 6)

โดยในคู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ เล่มนี้ ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การดูแลที่อยู่อาศัย 2) การจัดการกับภาวะวิกฤต 3)…

Position: 289 (243 views)

ปก- คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุรา (1).pdf

คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุรา ในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (พิมพ์ครั้งที่ 6)

ในคู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราในโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจเล่มนี้ ประกอบด้วย 9 เรื่อง ได้แก่ 1) การดำเนินกิจวัตรประจำวัน 2) การดูแลที่อยู่อาศัย 3)…

Position: 312 (209 views)

ปก - คู่มือการดูแลผู้ติดสุราสำหรับบุคลากรสุขภาพ.pdf

คู่มือการดูแลผู้ติดสุราสำหรับบุคลากรสุขภาพ ในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (พิมพ์ครั้งที่ 5)

คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1: ลักษณะของโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ ส่วนที่ 2: ขั้นตอนการดำเนินการตามโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ และส่วนที่ 3:…

Position: 327 (190 views)

messageImage_1625214490535.pdf

สั่งสมองให้เลิกเสพ ด้วยสติและชีวิตที่มีคุณค่า

นายแพทย์วอเตอร์ ลิง และสำนักพิมพ์นิวเวิลด์ไลบารี่ ได้มอบลิขสิทธิ์ให้กรมสุขภาพจิต…

Position: 80 (515 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X