คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติ ในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (พิมพ์ครั้งที่ 6)

Dublin Core

Description

โดยในคู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ เล่มนี้ ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การดูแลที่อยู่อาศัย 2) การจัดการกับภาวะวิกฤต 3) การรับบริการการปรึกษา ทั้งนี้หากท่านซึ่งเป็นญาติหรือผู้ดูแลผู้ติดสุราสามารถศึกษาทำความเข้าใจทั้ง 3 เรื่องนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลญาติของท่านที่ติดสุรา จะช่วยให้ท่านเพิ่มความมั่นใจและมีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการช่วยให้ญาติของท่านที่ติดสุรา ลด ละ เลิกการดื่มสุราและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในครอบครัวและสังคมต่อไป

Source

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Publisher

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 201 (1259 views)