คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สารเสพติด พิษร้ายใกล้ตัวคุณ

Dublin Core

Description

เอกสารความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เรื่องสารเสพติดพิษร้ายใกล้ตัวคุณ ผู้จัดทำได้ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดและสุขภาพจิต

Source

https://anyflip.com/uclnj/mtky
https://sites.google.com/view/lomio/ebook#h.q5b5ay31u6p6

Publisher

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Format

Language

Table Of Contents

คำนำ...ก
สารบัญ..ข
บทที่ 1 สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน..1
บทที่ 2 ประเภทของสารเสพติด..3
บทที่ 3 ประเภทของสารเสพติด..5
บทที่ 4 สาเหตุของการใช้สารเสพติด..10
บทที่ 5 โรคสมองติดยา...13
บทที่ 6 ความผิดปกติที่เกิดจากสารเสพติด..15
บทที 7 สารเสพติดชนิดต่างๆ...17
บทที่ 8 วิธีการบำบัดผู้ติดสารเสพติด...24
สรุป...39
บรรณานุกรม..ค

License

Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์,กรมสุขภาพจิต
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1212 (180 views)