คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Tags: ระบาดวิทยาสุขภาพจิต

คู่มือการใช้แบบสำรวจ.pdf
ขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูล ประสานพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อกับกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง สัมภาษณ์ตามประเภทของกลุ่มตัวอย่าง แพทย์วินิจฉัย ตรวจสรุปความถูกต้องครบถ้วนของแบบสำรวจ รวบรวมส่งสำนักสุขภาพจิตสังคมทุกสัปดาห์

Position: 1330 (144 views)

3-3. full paper_ICD worawan chutha_2566.pdf
การศึกษา “ระบาดวิทยากลุ่มความผิดปกติการควบคุมตัวเองในคนไทย:การสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2556” ครั้งนี้ ใช้ข้อมูลจากการสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปี พ.ศ. 2556 จากชุด intermittent explosive disorder (IED)…

Position: 513 (635 views)

mood disorder.png
ผลสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 พบคนไทย 1.6 คน สูงสุดที่ภาคใต้ หญิงสูงกว่าชาย ถึง 2 เท่า และวัยรุ่น-วัยทำงานตอนต้น สูงกว่าวัยอื่น ความผิดปกติทางอารมณ์ จำเป็นต้องรักษาและรักษาให้หายขาดได้ สามารถโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต…

Position: 1278 (225 views)

Nicotine.jpg
ผลจากการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต ของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 พบคนไทย 4.6 ล้านคน เสพติดนิโคตินครั้งหนึ่งครั้งใดในชีวิต สูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชายสูงกว่าหญิง และอายุ 41-49 ปีสูงกว่าอายุอื่น

Position: 1437 (91 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2