คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ความชุกของความผิดปกติทางอารมณ์: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566

mood disorder.png

Dublin Core

Description

ผลสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 พบคนไทย 1.6 คน สูงสุดที่ภาคใต้ หญิงสูงกว่าชาย ถึง 2 เท่า และวัยรุ่น-วัยทำงานตอนต้น สูงกว่าวัยอื่น ความผิดปกติทางอารมณ์ จำเป็นต้องรักษาและรักษาให้หายขาดได้ สามารถโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

Source

https://drive.google.com/file/d/1F5ipQzzHZjtizy4B66Yszbe6xayz5ud6/view

Publisher

กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2024-05-31

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par saimai

Social Bookmarking

Position: 825 (486 views)