คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: การศึกษาระดับชาติ

คู่มือการใช้แบบสำรวจ.pdf
ขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูล ประสานพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อกับกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง สัมภาษณ์ตามประเภทของกลุ่มตัวอย่าง แพทย์วินิจฉัย ตรวจสรุปความถูกต้องครบถ้วนของแบบสำรวจ รวบรวมส่งสำนักสุขภาพจิตสังคมทุกสัปดาห์

Position: 1340 (113 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2