คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

รายงานวิจัย
ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนไทยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Dublin Core

Description

การศึกษา “ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนไทยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)” เป็นการสํารวจประชาชนไทยทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ. 2563 พบว่า ความชุกความเครียดของประชาชนไทยมีแนวโน้มขึ้นๆ ลงๆ โดยพบความชุกสูงเมื่อเริ่มมีสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้า คือวิกฤตโรคระบาดแล้วจะค่อยๆ ลดลงจนใกล้เคียงกับช่วงภาวะปกติที่ไม่มีวิกฤติในประเทศไทย การที่บุคคลมีความสามารถในการปรับตัว มีประสบการณ์ในการจัดการความเครียดจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ผ่านมามีประสบการณ์ในการเผชิญปัญหา และความสามารถในการแก้ไขปัญหา เป็นการปรับตัวด้วยความเคยชิน เพื่อให้ร่างกายเกิดสมดุลผ่อนคลาย ทําให้ความเครียดที่เกิดขึ้นลดลงในระยะเวลาผ่านไป

Source

https://drive.google.com/file/d/1mPwpc32UIirsUILmLHcSNwSogFJiWVlN/view

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Coverage

นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ; 2565

Extent

A4 : 73 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Thitiya Chantaprom

Social Bookmarking

Position: 1403 (71 views)