คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1450 total)

img_CBmHuvKAAKh1ShzECn1icdD3RwnO9E.pdf
ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุเป็นภาวะที่ความสามารถทางสติปัญญาลดลง คิดและจำไม่ได้ มักพบในผู้สูงวัยมีผลต่อความจำ การตัดสินใจ การใช้เหตุผล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านของอารมณ์และพฤติกรรม ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำรงชีวิต

Position: 1262 (311 views)

Book_Covid_Eng - for Web.pdf
Summary: The achievement of strategies and tactics for the COVID-19 situation has resulted from cooperation with among executives, interdisciplinary, and team support officers of the Department of Mental Health. This memorable event shows Department…

Position: 351 (946 views)

messageImage_1634180025875.jpg
ถ้าให้ลูกโป่งแทนอารมณ์โกรธ คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณโกรธ? ยิ่งคุณโกรธ คุณยิ่งเป่า ลูกโป่งก็ยิ่งพอง และแตกในที่สุด
เหมือนกับอารมณ์โกรธของคุณ ยิ่งคุณโกรธ ก็ยิ่งระเบิดได้ง่าย อย่าปล่อยให้อารมณ์โกรธระเบิดออกมา มันจะทำให้ตัวคุณและคนอื่นเดือดร้อน …

Position: 329 (995 views)

3.PNG
การเขียนใบสมัคร เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง มีเนื้อหาเกี่ยวกับเอกสารสมัครคัดเลือก เกณฑ์พิจารณาผลงานและคุณสมบัติของผู้สมัคร

Position: 699 (522 views)

แผ่นพับ ภาวะซึมเศร้า.pdf
มนุษย์ทั่วไปอาจมีอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ได้ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะวัยรุ่นอย่างคุณที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเยอะมาก แต่ “เศร้าตามธรรมชาติ” กับ“โรคซึมเศร้า” นั้นต่างกันที่ว่าโรคซึมเศร้า จะทำให้เกิดอารมณ์เศร้าต่อเนื่องยาวนาน(เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆ)…

Position: 181 (1539 views)

ปก- แบบบันทึกโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ.pdf
แบบบันทึกนี้ ต้องเก็บรักษาในสถานบริการสุขภาพเนื่องจากเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดสุราและเป็นการปกป้องสิทธิผู้ป่วย โดยบุคลากรสุขภาพจะใช้เฉพาะในการลงพื้นที่และสามารถเลือกทำการบันทึกในขณะลงพื้นที่หรือหลังจากลงพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม…

Position: 346 (951 views)

img_Szax1g8Ezn9Co2KP4sXiYhkhbbBgOZ (1).pdf
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เป็นอาการเจ็บป่วยชนิดหนึ่งซึ่งทำให้รู้สึก เช่น ไม่มีความสุข ซึมเศร้า จิตใจหม่นหมอง เป็นต้น สาเหตุทางกายจากโรคบางอย่างหรือจากยาบางชนิด สาเหตุทางจิตใจ ขาดสารสื่อประสาทบางชนิดในสมอง อารมณ์ตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ในชีวิต…

Position: 162 (1607 views)

1646618830866.pdf
Bipolar

Tags: ,

Position: 742 (510 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2