แบบบันทึก โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (พิมพ์ครั้งที่ 5)

Dublin Core

Description

แบบบันทึกนี้ ต้องเก็บรักษาในสถานบริการสุขภาพเนื่องจากเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดสุราและเป็นการปกป้องสิทธิผู้ป่วย โดยบุคลากรสุขภาพจะใช้เฉพาะในการลงพื้นที่และสามารถเลือกทำการบันทึกในขณะลงพื้นที่หรือหลังจากลงพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งแบบบันทึกนี้จะช่วยให้บุคลากรสุขภาพได้ทำการบันทึกสิ่งที่ได้ประเมิน สังเกต และซักถามเกี่ยวกับผู้ติดสุรา การดื่มสุรา การให้การปรึกษา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งของการลงพื้นที่บำบัดดูแลเชิงรุก เพื่อช่วยให้บุคลากรสุขภาพมีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ โดยมุ่งหวังให้การดำเนินการตามโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบำบัดดูแลและช่วยให้ผู้ติดสุราลด ละ เลิกการดื่มสุราและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในครอบครัวและสังคมต่อไป

Source

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking